Polityka Prywatności

Polityka prywatności przetwarzania danych Lips4Ever 

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 


Polityka przetwarzania danych w Lips4Ever

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO. 

1   Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Topclass24 Halina Stawińska z siedzibą przy Ul. Nowoursynowskiej 160, 02-776 Warszawa (dalej jako „Lips4Ever”)

 

Lips4Ever wyznaczyło osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: info@lips4ever.pl

 

2      Konieczność przekazania danych osobowych

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. 

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

 

3      Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności Lips4Ever w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez Lips4Ever i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Lips4Ever lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

◦      zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,

◦      dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,

◦     marketing bezpośredni produktów i usług. 

4      Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na Lips4Ever obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna i biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz Lips4Ever.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Lips4Ever i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Lips4Ever i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

 

5      Czas przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj.:

◦     w zakresie realizacji zawartej z Lips4Ever umowy – do czasu zakończenia jej realizacji,

a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

◦     w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Lips4Ever w związku z

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Lips4Ever;

◦     w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

◦     do  czasu  wypełnienia  prawnie  uzasadnionych  interesów  Lips4Ever  stanowiących podstawę  tego  przetwarzania  lub  do  czasu  wniesienia  przez  Panią/Pana

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

6      Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

◦     żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  do  ich  sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,

◦     w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

◦     wniesienia  w  dowolnym  momencie  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Lips4Ever

przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art.

21 ust. 1 RODO),

◦     żądania  przeniesienia danych  osobowych,  przetwarzanych  w  celu  zawarcia  i wykonywania  umowy lub  przetwarzanych  na  podstawie zgody.  Przeniesienie polega             na    otrzymaniu    od    Lips4Ever               Pani/Pana danych          osobowych,             w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

◦     wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   w   przypadku   uznania,    iż   przetwarzanie   Pani/Pana    danych osobowych narusza przepisy RODO.

7      Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez Lips4Ever dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl